F?menü

Az europai iskolagyümölcs-program

Szavazás

Az iskolagyümölcs-program keretein belül, jó lenne ha a fels?sök is részesülhetnének az almából?
 


Designed by:

Error
  • XML Parsing Error at 1:90. Error 9: Invalid character
PDF Print E-mail

 

29/2017. (VI. 7.) FM rendelet

 

az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról

 

A mez?gazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseir?l szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörér?l szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörér?l szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezet? miniszterrel egyetértésben – a következ?ket rendelem el:

 

1. Értelmez? rendelkezések

 

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. adag: egy tanuló részére egy foglalkozási napon kiosztandó termék mennyisége;

2. fenntartó: a nemzeti köznevelésr?l szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) 4. § 9. pontja szerinti, az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programban – e rendelet szerint – kedvezményezett tanulók nevelését, oktatását végz? köznevelési intézmény fenntartására jogosult természetes vagy jogi személy;

3. gyümölcslé: a gyümölcslevekr?l és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekr?l szóló, 2001. december 20-i 2001/112/EK tanácsi irányelv I. melléklet I. fejezet 1. pont a) alpontjában meghatározott, hozzáadott cukrot és édesít?szert nem tartalmazó, csomagolt és jelölt termék;

4. megyei kormányhivatal: a mez?gazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal összefügg? területi kezelés? kérelemkezelési, helyszíni ellen?rzési, megyei ügyfélszolgálati feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal;

5. iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program: a mez?gazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésér?l szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 23. cikkében meghatározott, Magyarországon a 8413525 szakfeladatszámmal jelölt program;

6. köznevelési intézmény: a köznevelési törvény 21. § (1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdés b), c) és j) pontjában meghatározott intézmény és annak a köznevelési törvény szerinti tagintézménye;

7. tagintézmény: a köznevelési törvény 4. § 28. pontja szerinti intézményegység;

8. tanítási év: a köznevelési törvény 4. § 31. pontjában meghatározott id?tartam;

9. tankerületi központ: a köznevelési törvényben, illetve az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vev? szervekr?l, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendeletben meghatározott fenntartó;

10. társulás: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 156. cikke alapján létrejött termel?i szervezetek társulása;

11. termel?: a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mez?gazdasági termel?k részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésér?l szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott természetes személy, jogi személy, aki vagy amely az 1. mellékletben – összhangban a tanácsi rendelet I. melléklet IX. részével – szerepl? terméket állít el?;

12. termel?i szervezet: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 152. és 154. cikkében meghatározott feltételekkel elismert szervezet;

13. zöldség-gyümölcs termel?i csoport: a mez?gazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mez?gazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekr?l („az egységes közös piacszervezésr?l szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 125e. cikkében meghatározott szervezet, figyelemmel a 203a. cikk (4) bekezdésében foglaltakra.

 

2. A támogatás jellege, kedvezményezettjei és jogosultjai

 

2. § (1) Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program (a továbbiakban: program) keretében vissza nem térítend? támogatás vehet? igénybe a köznevelési törvény 10. §-a szerinti általános iskola, a köznevelési törvény 7. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény 1–8. évfolyamán, valamint a köznevelési törvény 11. §-a szerinti nyolc – nyelvi el?készít? évfolyam esetében kilenc – évfolyammal m?köd? nevelési-oktatási intézmény 5–8. évfolyamán tanuló gyermekeknek (a továbbiakban: tanulók) a tanítási évben az 1. mellékletben felsorolt termékekkel, az ott meghatározott adagban történ? ellátása, a zöldség-gyümölcs termel?i csoport, termel?i szervezet, társulás, termel?, valamint kizárólag ezek tulajdonában álló vállalkozás (a továbbiakban együtt: kérelmez?) által ellátott gyermekek tekintetében a 3. mellékletben meghatározott kísér? intézkedés végrehajtása, továbbá a 17. § (3) bekezdése szerinti munkafüzetek nyomtatási költségei után.

(2) A támogatás kedvezményezettjei a tanulók.

(3) A program keretében az e rendelet szerint nyújtott támogatás jogosultja a kedvezményezett tanulók nevelését, oktatását végz? köznevelési intézmény fenntartója.

 

3. A programban történ? részvételre vonatkozó el?zetes jóváhagyás

 

3. § (1) A programban az a kérelmez? vehet részt, aki vagy amely rendelkezik a mez?gazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek az iskolagyümölcs-programban, illetve a programban történ? részvételre vonatkozó el?zetes jóváhagyásával (a továbbiakban: el?zetes jóváhagyás).

(2) Az el?zetes jóváhagyás feltétele, hogy a kérelmez?

a) az el?zetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásának napján zöldség-gyümölcs termel?i csoportként, termel?i szervezetként vagy társulásként való elismeréssel rendelkezzen,

b) az el?zetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásának évét megel?z? második és harmadik évben benyújtott egységes területalapú támogatás iránti kérelem alapján legalább egy, az 1. mellékletben szerepl? gyümölcs vagy szántóföldi zöldség hasznosítási kódjára tekintettel támogatást kapott, vagy

c) – hatályos cégkivonata alapján – tulajdonosai kizárólag az a) és b) pontban felsoroltak legyenek.

(3) Az el?zetes jóváhagyás további feltétele, hogy a kérelmez? az el?zetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásával egyidej?leg nyilatkozzon arról, hogy vállalja a köznevelési intézményekben tanuló gyermekeknek a program keretében az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történ? kiegészítésér?l és a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2016. november 3-i 2017/40/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (a továbbiakban: 2017/40/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet) 6. cikkében el?írt kötelezettségek teljesítését.

(4) A kérelmez? programban történ? részvételének a 2018/2019. tanítási év vagy az azt követ? tanítási évek valamelyike szerinti el?zetes jóváhagyása – külön kérelem benyújtása nélkül – az (1) bekezdés szerinti el?zetes jóváhagyásnak tekintend?, feltéve, hogy a kérelmez? az (5) bekezdésben meghatározott kérelembenyújtási határid? els? napján megfelel a (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek. A 2017/2018. tanítási év vagy az azt megel?z? tanítási évek valamelyike szerinti el?zetes jóváhagyás a 2018/2019-es és az azt követ? tanítási évekre nem vehet? figyelembe.

(5) A kérelmez? a 2. melléklet szerinti adattartalmú el?zetes jóváhagyás iránti kérelmét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által erre a célra rendszeresített elektronikus ?rlapon, ügyfélkapun keresztül minden évben január 1. és január 31. között a (7) bekezdésben foglaltak szerint nyújthatja be. Az el?zetes jóváhagyási kérelem benyújtására nyitva álló határid? jogveszt?.

(6) Az a kérelmez? jogosult az (5) bekezdés szerinti kérelem benyújtására, amely a mez?gazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseir?l szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett.

(7) Ha az (5) bekezdés szerinti kérelem elektronikus úton történ? benyújtása során a kérelmez? helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott saját ügyfélkapuját használja az eljárási cselekmények elvégzéséhez. Az eljárási cselekmény meghatalmazott általi elektronikus elvégzését megel?z?en a meghatalmazottnak a Kincstár által vezetett Egységes Mez?gazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett besorolású ügyfélként, ügyfél-azonosítóval kell rendelkeznie, továbbá az eljárására vonatkozó meghatalmazást be kell nyújtania személyesen vagy postai úton a meghatalmazó lakhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz, vagy elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a Kincstár részére.

(8) A Kincstár a jóváhagyási kérelmekr?l azok hiánytalan beérkezését?l számított tizenöt napon belül hoz döntést.

(9) A Kincstár a következ? tanítási évre vonatkozóan el?zetes jóváhagyással rendelkez? kérelmez?k listáját minden év február 28-áig közzéteszi a honlapján.

 

4. A támogatott termék szállítására vonatkozó megállapodás

 

4. § (1) A programban történ? részvételre el?zetesen jóváhagyott kérelmez? egy vagy több fenntartóval köthet a következ? tanítási évt?l kezd?d?en legfeljebb három tanítási évre szóló, köznevelési intézményenként egy okiratba foglalt megállapodást a támogatott termékeknek a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók számára történ? kiszállítására. Egy kérelmez? egy fenntartóval több köznevelési intézményre vonatkozóan is köthet egy okiratba foglalt megállapodást.

(2) A tankerületi központtól eltér? fenntartó egy tanítási év vonatkozásában köznevelési intézményenként csak egy kérelmez?vel köthet megállapodást.

(3) A tankerületi központ egy tanítási év vonatkozásában egy járásba tartozó köznevelési intézményenként kizárólag egy kérelmez?vel köthet megállapodást. A tankerületi központ eltér? járásba tartozó köznevelési intézmények vonatkozásában különböz? kérelmez?kkel is köthet megállapodást.

(4) A több tanítási évre szóló megállapodásokat a soron következ? tanítási évre vonatkozó tanulólétszám, szállítási id?szakok, szállítandó termékek, termékmennyiségek, kísér? intézkedések alkalmainak száma, valamint munkafüzet kiosztás vállalása meghatározásának érdekében módosítani kell. A megállapodás módosításának kötelez? tartalmi elemeit magában foglaló – a 9. melléklet szerinti adatokat tartalmazó – nyomtatványt a Kincstár a honlapján közzéteszi.

 

5. § (1) Egy járásba tartozó köznevelési intézmények vagy egy köznevelési intézmény vonatkozásában több – megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatot benyújtó – kérelmez? esetén a tankerületi központ járásonként, a tankerületi központtól eltér? fenntartó köznevelési intézményenként el?nyben részesíti azt a kérelmez?t,

a) aki vagy amely által szállított termékek vonatkozásában a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményekben, a tankerületi központtól eltér? fenntartó esetében a köznevelési intézményben kevesebb, a 20. § (5) bekezdése szerinti min?ségi kifogás érkezett; ezen szempont esetében az adott tanítási évben az ajánlat benyújtásának id?pontját megel?z?en a fenntartó által fenntartott köznevelési intézmények részére történt összes szállítás és a 12. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek a gyümölcs és zöldség ellen?rzésér?l szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendeletben meghatározott Zöldség-Gyümölcs Min?ségellen?rzési Szolgálat által igazoltan a kiszállításkor meg nem felel? szállítmányok arányát kell figyelembe venni;

b) aki vagy amely több adag, a köznevelési intézmény székhelye szerinti megyében termett vagy el?állított terméket szállít; ezen szempont esetében a szerz?déskötési ajánlatban szerepl?, az érintett járásba tartozó köznevelési intézmények vagy egy köznevelési intézmény részére felajánlott, a köznevelési intézmény székhelyével azonos megyében – Budapest esetében Pest megyében vagy Budapesten – termett, friss vagy el?állított, feldolgozott termék adagok számát kell figyelembe venni; valamint

c) aki vagy amely a megkötend? megállapodás szerinti szállítások kezdetét megel?z? tanítási évben a fenntartó által fenntartott köznevelési intézményben több alkalommal, alkalmanként több, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulót elér?, a tanulók zöldség-gyümölcs fogyasztását ösztönz? szemléletformálást el?segít?, 3. melléklet szerinti kísér? intézkedést valósított meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempont esetében a megállapodás megkötésekor folyamatban lév? tanítási év során megvalósított kísér? intézkedéseknek az alkalmak és az alkalmanként elért tanulók száma szorzatainak összege alapján számított számának és a kérelmez? részére a folyamatban lév? tanítási év vonatkozásában jóváhagyott, a fenntartóval kötött megállapodásokban szerepl?, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók összlétszámának arányát kell figyelembe venni. Azon kérelmez?k esetében, akik vagy amelyek a folyamatban lév? tanítási év vonatkozásában nem rendelkeznek az adott fenntartóval kötött, jóváhagyott megállapodással, a megállapodás megkötésekor folyamatban lév? tanítási év során megvalósított kísér? intézkedéseknek az alkalmak és az alkalmanként elért tanulók száma szorzatainak összege alapján számított számának és a megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatban szerepl?, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók összlétszámának arányát kell figyelembe venni. A kísér? intézkedések száma legfeljebb a fenntartóval kötött, jóváhagyott megállapodásokban vagy jóváhagyott megállapodással nem rendelkez? kérelmez?k esetén a megállapodás megkötésére vonatkozó ajánlatban szerepl? tanulók létszámának négyszeresével megegyez? mértékig vehet? figyelembe.

(3) A programban történ? részvételhez szükséges megállapodások megkötésére vonatkozó, az (1) bekezdés szerinti ajánlatot az el?zetes jóváhagyással rendelkez? kérelmez?nek a fenntartóhoz, a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében járásonként, a tankerületi központtól eltér? fenntartó esetében köznevelési intézményenként kell benyújtania a fenntartó által közzétett módon és határid?ben.

(4) A fenntartónak az (1) bekezdésben felsorolt szempontok figyelembevételével meghatározott szempontonkénti helyezések átlagát tekintve az els? ranghelyre sorolt kérelmez?vel legkés?bb június 22-éig kell megkötnie a 4. § (1) bekezdésében meghatározott megállapodást. A szempontonkénti sorrendállítás során elért helyezések átlaga alapján azonos pontszámot elért kérelmez?kkel a tankerületi központ vagy a tankerületi központtól eltér? fenntartó az érintett tanulók létszámának, az intézmények földrajzi elhelyezkedésének, a mez?gazdasági termékek forgalmazásának, a gyermekek táplálkozási szokásai javításának, a helyi beszerzés, a helyi piacok, a rövid ellátási láncok és a környezeti el?nyök, valamint szükség esetén az érintett intézmények véleményének figyelembevételével kialakított, az (1) bekezdés szerinti ajánlatok benyújtását megel?z?en közzétett szempontrendszer alapján, a 4. § (2) és (3) bekezdésében foglalt feltételek betartása mellett dönt azon kérelmez?k kiválasztásáról, amelyekkel a megállapodást megköti. Az azonos pontszámot elért kérelmez?k esetén a 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kérelmez?vel kell a szerz?dést megkötni, ha nincs ilyen kérelmez?, akkor kizárólag az érintett járás vagy köznevelési intézmény vonatkozásában szerz?déskötési ajánlatot benyújtó kérelmez?t kell el?nyben részesíteni.

 

6. § (1) A szállítások fenntartása érdekében a kérelmez? a tanítási év közben a 4. § (1) bekezdése szerinti, adott tanítási évre vonatkozó, jóváhagyott megállapodását a következ? teljesítési id?szaktól kezd?d?en, változatlan tartalommal és kizárólag egy alkalommal, a Kincstár jóváhagyásával átruházhatja a 3. § szerint el?zetesen jóváhagyott, az 5. § (4) bekezdése szerinti rangsorban következ? kérelmez?re. A kérelmez?nek az átruházás jóváhagyására irányuló kérelmét, valamint az átruházásról szóló háromoldalú megállapodást vagy megállapodásokat legkés?bb a teljesítési id?szak kezdetét megel?z? harmincadik napig kell – a Kincstár által a honlapján közzétett közleménynek megfelel?en – a Kincstárhoz benyújtani. Ha az átruházás megfelel az e bekezdésben meghatározott feltételeknek, akkor a Kincstár a kérelmet annak beérkezését?l számított harminc napon belül jóváhagyja.

(2) A megállapodásban szerepl? termékeket a tanítási év során legfeljebb két alkalommal, a Kincstár jóváhagyásával lehet úgy módosítani, hogy az egy-egy id?szakra jóváhagyott termékek helyére más olyan termékek kerüljenek, amelyek összértéke az eredetileg jóváhagyott termékek összértékét nem haladja meg. A megállapodás módosításának tartalmaznia kell a feleknek a 4. mellékletben szerepl? megállapodásminta szerinti azonosító adatait, valamint a 4. melléklet 4. pontjában foglaltakat. A megállapodás módosításának jóváhagyására irányuló kérelmet a kérelmez?nek legkés?bb a teljesítési id?szak kezdetét megel?z? harmincadik napig – a Kincstár által a honlapján közzétett közleménynek megfelel?en – a Kincstárhoz kell benyújtani, továbbá a kérelemnek a megállapodás adatait tartalmazó betétlapját elektronikus úton is meg kell küldeni a Kincstár honlapján megadott elektronikus levélcímre. Ha a termékek módosítása megfelel az e bekezdésben meghatározott feltételeknek, akkor a Kincstár a kérelmet annak beérkezését?l számított harminc napon belül jóváhagyja.

(3) A szállítások fenntartása érdekében a 21. § (4) bekezdésében szabályozott esetben azon megállapodások helyett, amelyek megkötése során a fenntartó nem tett eleget az 5. § szerinti kötelezettségeinek, a megállapodás jóváhagyását visszavonó határozat joger?re emelkedését vagy a megállapodás felmondását követ?en a fenntartó az 5. § (1) bekezdésében meghatározott szempontok figyelembevételével, a megállapodás megkötését megel?z?en meghatározott sorrendben els? ranghelyre sorolt kérelmez?vel a 4. és 8. §-ban meghatározott megállapodásokat a következ? teljesítési id?szaktól kezd?d? szállítások vonatkozásában a szállítás id?tartama, a termékek és a tanulónkénti heti mennyiségek tekintetében változatlan tartalommal, és legfeljebb az érintett megállapodásokban szerepl? tanulólétszám erejéig kötheti meg. A kérelmez?nek az így megkötött megállapodás jóváhagyására irányuló, a 9. §-ban meghatározott kérelmét legkés?bb a szállítások megkezdését megel?z? nyolcadik napig kell a Kincstárhoz benyújtania.

 

7. § (1) A fenntartó és a köznevelési intézmény köteles alávetni magát a Kincstár által hivatalból indított, e rendeletben, valamint az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történ? alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló, 2016. november 3-i 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet) 10. cikkében szabályozott ellen?rzésnek, ideértve a 13. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartások, a kérelmez?k közötti sorrendállítás dokumentációjának részletes vizsgálatát és a fizikai ellen?rzést.

(2) A fenntartó és a köznevelési intézmény köteles a nyilvántartásokat, dokumentumokat a kiállításuktól számított öt évig meg?rizni.

 

8. § (1) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kérelmez? és a fenntartó – mint szerz?d? felek – között létrejött, a 4. § (1) bekezdése szerinti megállapodásban rögzítésre kerüljön

1. a kérelmez? neve, székhelye, adószáma, ügyfél-azonosítója;

2. a fenntartó neve, székhelye, adószáma, valamint a megállapodás alapján iskolagyümölccsel, -zöldséggel ellátott köznevelési intézmény neve, székhelye, OM azonosító száma, a köznevelési intézmény feladatellátási helyének neve, címe, a kedvezményezettek létszáma a feladatellátási helyeken;

3. a szerz?dés id?tartama;

4. a szállítások ütemezése, amely legalább heti gyakoriságú lehet;

5. a szállítandó termékek megnevezése és a termékeknek a tanulónként hetente kiosztásra kerül?, adagban meghatározott mennyisége;

6. a szállítandó termék adagban meghatározott tanulónkénti mennyisége id?szakonkénti bontásban, amely az összes teljesítési helyszínre vonatkozó összesített adatokat tartalmazza, és amelyr?l a kérelmez? teljesítési id?szakonként vagy havonként, a teljesítési id?szakra vagy hónapra szóló elszámoláshoz az átadott termék adagját is tartalmazó számlát vagy gy?jt?számlát állít ki;

7. a termékek termelésének, el?állításának helye (Magyarország, Európai Unió);

8. a magas min?ség? termékek mennyisége [különösen a növényvédelmi tevékenységr?l szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 8. mellékletének megfelel? integrált termesztésb?l származó termék; a mez?gazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, el?állításáról, forgalmazásáról, jelölésér?l és ellen?rzésének eljárásrendjér?l szóló VM rendeletnek megfelel?en el?állított ökológiai termesztésb?l származó termék];

9. a támogatott termék kiosztásának ideje;

10. a 17. § (2) bekezdésében meghatározott kísér? intézkedések alkalmainak száma, és hogy vállal-e munkafüzet-kiosztást;

11. a felek kötelezettségvállalása, hogy a megállapodás teljesítése során a 7., 8., 12., 13. és 17. §-ban foglaltak szerint járnak el;

12. a fenntartó kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a fenntartott köznevelési intézmény a 18. §-ban foglaltakat teljesíti;

13. a fenntartó kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a fenntartott köznevelési intézmény a megállapodásban rögzített szállítási gyakoriság mellett a kiszállított termék min?ségének megtartását biztosító tárolási körülményeket a teljesítés helyszínén vagy helyszínein biztosítja;

14. a fenntartó kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a fenntartott köznevelési intézmény a tanulóknál fennálló ételallergiára vonatkozó szül?i nyilatkozatokat beszerzi, és a termékek kiosztása során azokat figyelembe veszi;

15. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a megállapodás az azt jóváhagyó határozat közlését követ? napon lép hatályba, és a Kincstár által az adott szállítási id?szakra jóváhagyott termékre és termékmennyiségre vonatkozik;

16. a kérelmez? és a fenntartó képviseletére, költségvetési kihatású jogkövetkezmények tekintetében felel?sségvállalásra jogosult személyek aláírása.

(2) A megállapodás kötelez? tartalmi elemeit magában foglaló és az (1) bekezdésnek megfelel? nyomtatványt a Kincstár a hivatalos honlapján teszi közzé. A nyomtatvány mintáját a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A megállapodásban a szállítandó termékmennyiséget a 2. § (1) bekezdése szerint jogosult tanulók számának a köznevelési intézménybe a megállapodás megkötését követ? tanítási év els? évfolyamára beíratott tanulóknak és a köznevelési intézményben a megállapodás megkötésének tanítási évében az 1–5. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma (a továbbiakban együtt: a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszám) alapulvételével kell meghatározni.

(4) A termékkel való ellátás els? id?szaka szeptember els? tanítási napjától szeptember utolsó vasárnapjáig (a továbbiakban: els? teljesítési id?szak), a termékkel való ellátás második id?szaka szeptember utolsó vasárnapját követ? hétf?t?l december harmadik vasárnapjáig (a továbbiakban: második teljesítési id?szak), a termékkel való ellátás harmadik id?szaka január második hétf?jét?l március utolsó vasárnapjáig (a továbbiakban: harmadik teljesítési id?szak), a termékkel való ellátás negyedik id?szaka március utolsó vasárnapját követ? hétf?t?l április utolsó napját követ? vasárnapig (a továbbiakban: negyedik teljesítési id?szak) tart.

(5) Tanítási évenként legalább három teljesítési id?szakban kell szállítani. Teljesítési id?szakon belül egész heteket kell szállítani úgy, hogy az els? és a negyedik teljesítési id?szakban legalább három, a második és a harmadik teljesítési id?szakban legalább nyolc hétig kell szállítani, amely alkalmazásában az öt tanítási napot magában foglaló hetek vehet?ek figyelembe.

 

9. § (1) A kérelmez?nek az 5. melléklet szerinti adattartalmú, a 4., 5. és 8. § szerinti, a következ? tanítási évre vonatkozó megállapodás, valamint a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelmét a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon évente május 15. és június 26. között, postai úton kell benyújtania a kérelmez? székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz, továbbá a kérelemnek a megállapodás vagy módosított megállapodás adatait tartalmazó betétlapját elektronikus úton is meg kell küldenie a Kincstár honlapján megadott elektronikus levélcímre.

(2) A megállapodás, valamint a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelemhez mellékelni kell a 4. és 8. § szerint megkötött megállapodás vagy módosított megállapodás egy másolati példányát.

(3) A kérelmez? a 4., 5. és 8. § szerinti megállapodás, valamint a módosított megállapodás jóváhagyására – a 6. § (3) bekezdésében foglalt eset kivételével – tanítási évenként egy kérelmet nyújthat be.

(4) Ha a megállapodás jóváhagyása iránti kérelem vagy a megállapodás, valamint a módosított megállapodás hiányos, vagy a megállapodás, valamint a módosított megállapodás nem felel meg az e rendeletben el?írtaknak, a Kincstár hiánypótlásra szólítja fel a kérelmez?t. Ha a kérelem nem tartalmazza a betétlapon feltüntetett valamennyi megállapodást, módosított megállapodást, akkor a hiányzó megállapodás, módosított megállapodás hiánypótlás keretében utólag már nem nyújtható be.

(5) A Kincstár a megállapodás, valamint a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelemr?l hozott döntését minden év augusztus 22-éig közli a kérelmez?vel. A Kincstár a megállapodás, továbbá a módosított megállapodás jóváhagyásakor a szállítható termékeket és termékmennyiségeket a jóváhagyást követ? tanítási évre fenntartónként, és a 8. § (4) bekezdése szerinti teljesítési id?szakonként határozza meg. A kérelmez? köteles a megállapodás, valamint a módosított megállapodás jóváhagyásáról, valamint az azokra vonatkozóan a részére jóváhagyott termékmennyiségekr?l a fenntartót tájékoztatni.

(6) A kérelmez? jogosult az általa megkötött megállapodás, valamint módosított megállapodás alapján az egyes teljesítési id?szakokban termékenként szállítható mennyiségeket az adott teljesítési id?szakban fenntartónként és termékenként jóváhagyott mennyiség 20%-áig átcsoportosítani annak érdekében, hogy a megállapodás megkötése és a teljesítési id?szak kezdete között bekövetkez? intézményi létszámváltozásokat kiegyenlítse. A 20%-on felüli átcsoportosítással érintett termékmennyiségek tekintetében az 1. mellékletben az adott termékre meghatározott támogatási mértéknek megfelel? összeg jogosulatlan támogatásnak min?sül.

 

5. A támogatás igényl?i

 

10. § (1) A támogatási összeget az a kérelmez? igényelheti,

a) amelynek a programban történ? részvételét a mez?gazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv el?zetesen jóváhagyta, és

b) amely rendelkezik legalább egy fenntartóval legalább egy köznevelési intézmény vonatkozásában kötött, és a mez?gazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által jóváhagyott, 4., 5. és 8. § szerinti megállapodással.

(2) Támogatást igényelhet az a 3. § (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti kérelmez? is, valamint a támogatás annak a 3. § (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti kérelmez?nek is kifizetésre kerülhet, aki vagy amely felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt áll, feltéve, ha az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

 

6. A támogatott termék

 

11. § (1) A program keretében – a Kincstár által jóváhagyott mennyiség erejéig és a megállapodásban meghatározott ütemezéssel – szállítható termék fogyasztásra közvetlenül alkalmas és a 12. § (1) bekezdése szerinti min?ségi és élelmiszer-biztonsági feltételeknek megfelel?, az Európai Unióban megtermelt, 1. mellékletben meghatározott termék lehet.

(2) A támogatott termék elszámolási egysége: adag.

 

12. § (1) Az e rendelet alapján támogatott terméknek meg kell felelnie az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletében el?írt általános forgalmazási el?írásoknak vagy amennyiben létezik, a termékspecifikus forgalmazási el?írásokban meghatározott I. osztályra vonatkozó követelményeknek, és legalább a 6. mellékletben meghatározott méret?nek kell lennie.

(2) A földi eper, a cseresznye, a sárgarépa és a karalábé szállítása csak abban az esetben foglalható bele a megállapodásba, ha az fogyasztásra el?készített és az 1. mellékletben el?írt adagonként csomagolt áruként kerül szállításra.

 

7. A támogatott termék kiosztása

 

13. § (1) A tanulónként kiosztásra kerül? termék mennyisége hetente legfeljebb négy adag. Hetente legalább kétféle terméket kell kiosztani. Az egész alma és a szeletelt alma egyféle terméknek tekintend?. A kiosztott termékféléknek szállítási id?szakon belül hetenként azonosnak kell lennie.

(2) Ha a termék kiosztásának id?pontjában a teljesítés helyszínén jelenlév? tanulók száma a tanuló távolléte folytán, vagy amiatt marad el a megállapodásban foglaltakhoz képest, mert a tervezett létszámhoz viszonyítva kevesebb tanuló iratkozott be az 1–6. évfolyamokba, a ki nem osztható mennyiség a 8. § (3) bekezdésére figyelemmel a tanulók között a napi adag, vagy a heti gyakoriság növelésével a hét egy további fennmaradó napján vagy a teljesítési id?szakon belül a termékkel való ellátás id?tartamának növelésével osztható ki.

(3) A köznevelési intézmény köteles a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók számáról az osztálynapló létszámadatainak heti összesítésével, és a kiosztott termék mennyiségér?l az átvett és leselejtezett termékmennyiségek adatainak összesítésével, a 7. melléklet szerinti adatlap kitöltésével hetente nyilvántartást vezetni. Ha a (2) bekezdésnek megfelel?en a napi adag növelésére kerül sor, akkor fel kell tüntetni, hogy az a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók mely osztálya vagy évfolyama esetében történt meg.

(4) A köznevelési intézmény köteles selejtezési jegyz?könyvet vezetni azon termékekr?l, amelyek a köznevelési intézményben történ? tárolás alatt romlottak meg. A selejtezési jegyz?könyvnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a fenntartó neve, címe, adószáma, a köznevelési intézmény neve, címe, OM azonosítója;

b) a jegyz?könyv készít?jének neve;

c) a selejt termék neve, mennyisége adag vagy darab mértékegységben;

d) a selejtezés oka;

e) keltezés, jegyz?könyv készít?jének és a köznevelési intézmény vezet?jének aláírása.

(5) Ha a termék átvételekor az átvétel helyén az átvételért felel?s személy szemrevételezéssel megállapítja, hogy a termék min?sége nem felel meg a 11–12. §-ban el?írtaknak, köteles a min?ségi kifogást jegyz?könyvben rögzíteni, és azt a szállító képvisel?jével aláíratni, valamint a jegyz?könyv másolatát a szállító részére átadni. A szállító köteles együttm?ködni a köznevelési intézménnyel és fenntartójával, vagy annak képvisel?jével a min?ségi kifogás jegyz?könyvezése során. A min?ségi kifogásról a fenntartó köteles a Kincstárt értesíteni, és az értesítéshez a jegyz?könyv másolatát mellékelni.

(6) A köznevelési intézmény köteles a támogatott termék tanulók részére történ? kiosztásáról a közétkeztetést?l eltér? id?pontban gondoskodni.

 

8. A támogatás forrása

 

14. § (1) A program támogatására a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet 7. cikke alapján meghozott bizottsági határozat szerinti támogatás összegéig az Európai Mez?gazdasági Garancia Alapból, és ehhez kapcsolódóan Magyarország központi költségvetésében meghatározott forrásból származó támogatási keret áll rendelkezésre.

(2) Az agrárpolitikáért felel?s miniszter (a továbbiakban: miniszter) a következ? tanítási évre rendelkezésre álló támogatási keretr?l – a 17. § (1)–(3) bekezdése szerinti bontásban – minden év augusztus 5-éig értesíti a Kincstárt.

 

9. Visszaosztási eljárás

 

15. § (1) Ha a 4. és 8. § szerinti megállapodások összesítésekor megállapítást nyer, hogy a kérelmez?k által az adott tanítási év vonatkozásában igénybe venni kívánt támogatás összege meghaladja a 14. § (2) bekezdésében meghatározott támogatási keretet, akkor a Kincstár meghatározza a 14. § szerint rendelkezésre álló pénzügyi keret és a 4. és 8. § szerint jóváhagyható megállapodásokban foglalt mennyiségre jutó összes támogatási összeg arányát. A Kincstár a megállapodás alapján az adott tanítási év vonatkozásában a szállítani kívánt termékek 1. mellékletben szerepl? támogatási mértékének a fenti arányszámmal történ? csökkentésével – a jóváhagyható megállapodások alapján – a kérelmez?nként igényelhet? támogatás összegét arányosan csökkenti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti visszaosztás a 13. § (1) és (2) bekezdése szerinti kiosztási gyakoriságot és a jogosult tanulók 8. § (3) bekezdése szerinti számát nem érinti.

(3) Ha a Kincstár a megállapodást az (1) bekezdés szerinti arányos csökkentést követ?en hagyja jóvá, a kérelmez? jogosult a szállítási id?szak arányos csökkentésére.

 

10. A kifizetési kérelem

 

16. § (1) A támogatási összeg kifizetése iránti – a 8. melléklet szerinti adattartalmú – kérelmet (a továbbiakban: kifizetési kérelem) a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon az adott szállítási id?szakban kiszállított termékre vonatkozóan id?szakonként egy alkalommal, az adott id?szak végét követ? harmadik hónap utolsó napjáig a kérelmez? székhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani. Egy kérelmez? id?szakonként és termékenként legfeljebb a 9. § (5) bekezdése szerint a részére jóváhagyott, összes mennyiségre vehet igénybe támogatást.

(2) A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) a teljesítési id?szakban kiszállított összes támogatott termékr?l kiállított, hónapra vagy teljesítési id?szakra szóló elszámolást tartalmazó számlák vagy gy?jt?számlák másolatát, amely darabszámban tartalmazza a kiszállított adagok mennyiségét;

b) a gy?jt?számlák vagy elszámolási számlák összesít?jét, amelyet elektronikus úton is meg kell küldeni a Kincstár honlapján megadott elektronikus levélcímre;

c) a kifizetési kérelemmel érintett id?szakban megvalósított kísér? intézkedések – ideértve a 17. § (3) bekezdése szerinti munkafüzetek kiosztásának – megvalósítását tanúsító, a köznevelési intézmény vezet?je által kiállított igazolást, amelyben fel kell tüntetni

ca) a kísér? intézkedést megvalósító kérelmez? nevét,

cb) a résztvev? tanulók számát,

cc) a megvalósítás id?pontját,

cd) a köznevelési intézmény OM azonosító számát,

ce) a kóstoltatott termékek felsorolását,

cf) az átvett munkafüzetek darabszámát, és

cg) a megvalósított intézkedés 3. mellékletben felsorolt feltételeknek való megfelelése bemutatását; valamint

d) a teljesítési id?szakban a program keretében kiszállított, támogatott termékek termelési, el?állítási helyének igazolására alkalmas dokumentumokat.

(3) A kérelmez? legkés?bb a kifizetési kérelem benyújtását megel?z? tizedik napig a Kincstár által közzétett nyomtatványon köteles értesíteni a Kincstárt a jóváhagyott megállapodásait érint? fenntartói jogok átadásáról és OM azonosító-változásokról. Az egyes fenntartók kapcsán id?szakonként és termékenként jóváhagyott mennyiségeket érint? fenntartói és OM azonosító-változásokat illet?en a Kincstár módosítja a 9. § (5) bekezdése szerinti döntését. A döntés módosítása során a kérelmez? számára nem hagyható jóvá a 9. § (5) bekezdése szerinti, a kérelmez? részére korábban id?szakonként és termékenként jóváhagyott összes mennyiségen felüli mennyiség. Fenntartói jog átadása esetén a 10. melléklet szerinti, az új fenntartó által kiállított nyilatkozatot is be kell nyújtani a Kincstár részére.

(4) A Kincstár az egyes köznevelési intézményekbe ténylegesen beiratkozott, 1–6. évfolyamra járó tanulók létszáma alapján a 9. § (5) bekezdése szerinti döntését nem módosíthatja. A megállapodás megkötése és a teljesítési id?szak kezdete között bekövetkez? létszámváltozások kiegyenlítése érdekében a 9. § (6) bekezdésében és a 13. § (2) bekezdésében leírtak alkalmazandók.

(5) A kifizetési kérelem (1) bekezdésben meghatározott határid?n túli benyújtása esetén a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet 4. cikk (5) bekezdése szerinti jogkövetkezmények kerülnek alkalmazásra.

(6) A Kincstár a támogatás kifizetése iránt a kifizetési kérelem beérkezésének napját követ? három hónapon belül intézkedik.

 

11. Az igényelhet? támogatás mértéke

 

17. § (1) A támogatás mértéke a megállapodásnak megfelel?en leszállított és kiosztott, a 11. és 12. §-ban el?írtaknak megfelel? termék 1. mellékletben meghatározott egy adagjára vetített és meghatározott bruttó összeg, amely tartalmazza az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt költségeket, és amelynek összegére a kérelmez? a számlát kiállította. Az egy hétre és egy f?re számított támogatás mértéke legfeljebb kétszáz forint bruttó összeg lehet. Ha a megállapodásban szerepl? termékekre jutó – 1. melléklet szerinti – támogatás egy f?re és egy hétre számított összege meghaladná a bruttó kétszáz forintot, akkor a Kincstár az adott megállapodás vonatkozásában az 1. mellékletben meghatározott, egy adagra jutó támogatás mértékét arányosan csökkenti.

(2) A 3. mellékletben meghatározott, a tanítási év során megvalósított, legalább négy, fogyasztásra kész állapotban átadott friss zöldség- vagy gyümölcsféle kóstoltatását tartalmazó, a gyümölcs- és zöldségágazatot érint? ismeretek oktatását is magában foglaló kísér? intézkedés végrehajtásáért igényelhet? támogatás tanulónként és alkalmanként hatvan forint, de tanulónként és tanítási évenként legfeljebb kett?száznegyven forint. A kísér? intézkedés végrehajtásáért igényelt támogatás nem vonatkozhat a kérelmez? jóváhagyott megállapodásaiban vagy megállapodásainak módosításaiban szerepl? tanulók összesített létszámát meghaladó számú tanuló ellátására.

(3) A (2) bekezdés szerinti kísér? intézkedéssel egyidej?leg a 2. § (1) bekezdése szerinti, minden egyes, a kérelmez? által ellátott tanuló részére ajándékként kiosztott, a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett mintának megfelel? munkafüzet nyomtatási költségeire igényelhet? támogatás munkafüzetenként bruttó negyven forint. Egy kérelmez? legfeljebb az általa ellátott, a 2. § (1) bekezdése szerinti, 1–6. évfolyamra járó tanulók létszámát meg nem haladó számú munkafüzet nyomtatási költségeire igényelhet támogatást.

 

12. A programot népszer?sít? kommunikáció

 

18. § A támogatás feltétele, hogy a köznevelési intézmény a 2017/40/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 12. cikkében és Mellékletében meghatározott minimumfeltételeknek megfelel? plakátokat a program teljes id?tartama alatt a köznevelési intézmény székhelye és a programban részt vev? feladatellátási helye f?bejáratánál elhelyezze.

 

13. Ellen?rzés, jogkövetkezmények

 

19. § (1) A Kincstár az adott tanítási évben a 9. § (1) bekezdésében meghatározott id?szak után benyújtott – a 4., 5. és 8. §-ban foglaltaknak megfelel? – megállapodás vagy módosított megállapodás jóváhagyása esetén a megállapodás vagy a módosított megállapodás alapján megállapítható, az 1. mellékletben meghatározott támogatás mértékét a benyújtási késedelem minden napja után 10%-kal csökkenti.

(2) Ha a fenntartó egy köznevelési intézmény vonatkozásában az adott tanítási év vonatkozásában – ugyanazon év benyújtási id?szakában benyújtandó – több jóváhagyható megállapodást is kötött, akkor a Kincstár a fenntartó által – a 4. § (1) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül – a 9. § (1) bekezdésében meghatározott benyújtási id?szak végét megel?z? legkés?bbi id?pontban megkötött megállapodást veszi figyelembe. Ugyanazon a napon megkötött megállapodások esetén a 9. § (1) bekezdése szerinti, a Kincstárnál korábban érkeztetett kérelemben szerepl? megállapodást kell figyelembe venni.

(3) A Kincstár a 9. § (4) bekezdése szerinti hiánypótlásban szabott határid?n túl teljesített hiánypótlást a döntése meghozatalakor nem veszi figyelembe.

 

20. § (1) A 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet 11. és 12. cikkében foglalt szabályoknak megfelel?en a kérelmez? és a fenntartó által kötött, a 4., 5. és 8. § szerinti megállapodás megkötésének és teljesülésének adminisztratív és helyszíni ellen?rzését a Kincstár végzi úgy, hogy tanítási évenként legalább a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet 10. cikk (3) bekezdésében meghatározott számú kérelmez?t ellen?riz. Ezen felül a Kincstár ellen?riz minden olyan kérelmez?t, amelynél az el?z? tanítási évre vonatkozóan meg nem felelést állapított meg, továbbá a 13. § (5) bekezdése szerinti értesítés alapján helyszíni ellen?rzést folytat le.

(2) A Kincstár a megállapodás jóváhagyása iránti kérelmek adminisztratív ellen?rzésekor a 4. § (3) bekezdésében, az 5. §-ban és a 8. § (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését nem ellen?rzi. A Kincstár a kifizetési kérelmekre vonatkozó helyszíni ellen?rzés során a 4. § (3) bekezdésében, az 5. §-ban és a 8. § (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését, a támogatási kérelemhez mellékelt számlákat, valamint az átvételi jegyeket, szállítójegyeket, fuvarleveleket, nyilvántartásokat, a kísér? intézkedés végrehajtását, a munkafüzetek kiosztását igazoló dokumentumokat, valamint az egyéb, e rendeletben, a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendeletben, és a 2017/40/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott feltételek teljesülését jogosult ellen?rizni.

(3) Ha a Kincstár az ellen?rzése során azt állapítja meg, hogy a kérelmez? az e rendeletben, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, a 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendeletben, és a 2017/40/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletben el?írt feltételeket, illetve a 8. § (1) bekezdés 3–7. és 10. pontjának megfelel?en a megállapodásban vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, akkor a Kincstár

a) a támogatási összeg kifizetése iránti kérelmet elutasítja a nem teljesítéssel érintett mennyiség tekintetében, vagy

b) elrendeli a már kifizetett támogatás visszafizetését a nem teljesítéssel érintett mennyiség tekintetében.

(4) Ha a kérelmez? által a 8. § (4) bekezdésében meghatározott bármely id?szakban kiszállított termékek mennyisége a Kincstár által az adott id?szakra és az adott fenntartó kapcsán jóváhagyott mennyiség kevesebb, mint 80%-a, akkor a leszállított mennyiségre es? – 1. melléklet szerinti, egy adagra meghatározott támogatási mérték szerint kiszámított – támogatási összeget a Kincstár a le nem szállított mennyiségre es? támogatás mértékével csökkenti.

(5) Ha a Kincstár vagy a Zöldség-Gyümölcs Min?ségellen?rzési Szolgálat helyszíni ellen?rzése során megállapítja, hogy a kiszállított termék nem felel meg a 12. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, akkor a (3) bekezdés szerinti szankció megállapításán felül a nem megfelel? termék mennyiségére es? támogatási összeg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak min?sül. A Zöldség-Gyümölcs Min?ségellen?rzési Szolgálat a meg nem felelésr?l szóló joger?s határozatát megküldi az érintett köznevelési intézmény fenntartójának és a Kincstárnak.

(6) Ha a tanítási év során másodszor is megállapítást nyer, hogy a kérelmez? által kiszállított termék nem felel meg a 12. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, akkor az (5) bekezdésben megállapított szankciók alkalmazása mellett a kérelmez? részére az összes megállapodásra vonatkozóan jóváhagyott teljes mennyiség értékének 3%-a jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak min?sül, és a Kincstár a 2017/40/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikkének megfelel?en a folyamatban lév? tanítási év végét?l tizenkét hónapra felfüggeszti a kérelmez? programban történ? részvételre vonatkozó jóváhagyását.

 

21. § (1) Ha a Kincstár az ellen?rzése során megállapítja, hogy a fenntartó nem tett eleget a 13. § (6) bekezdésében, valamint a 4. melléklet 1. pontjában el?írt, a termék tanulók részére történ? kiosztására vonatkozó kötelezettségeinek, akkor a köznevelési intézménynél ki nem osztott vagy nem megfelel?en kiosztott, támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértéke a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak min?sül.

(2) Ha a Kincstár az ellen?rzése során megállapítja, hogy a termékek 13. § (2) bekezdése szerinti gyakoriságú kiosztása azért állt el?, mert a tanulók megállapodásban meghatározott száma meghaladta a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszámot, az így kiosztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértéke a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak min?sül.

(3) Ha a Kincstár az ellen?rzése során megállapítja, hogy a köznevelési intézmény nem tett eleget a 13. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 18. § szerinti kötelezettségeinek, akkor a fenntartó felel?sségével kiosztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértékének 5%-a a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak min?sül.

(4) Ha a Kincstár az ellen?rzése során megállapítja, hogy a fenntartó nem tett eleget az 5. § szerinti kötelezettségeinek, akkor az érintett köznevelési intézmény 4., 5. és 8. § szerinti megállapodására vonatkozó, 9. § szerinti jóváhagyás a 8. § (4) bekezdésében meghatározott, az ellen?rzés napján folyamatban lév? teljesítési id?szakot követ? teljesítési id?szakok vonatkozásában visszavonásra kerül. A Kincstár a visszavonásról szóló határozatot annak joger?re emelkedését követ?en az érintett fenntartó részére is megküldi.

 

14. Záró rendelkezések

 

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követ? napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2017/2018-as és az azt követ? tanítási évekre vonatkozóan benyújtott kérelmekre induló eljárásokban kell alkalmazni.

 

23. § Ez a rendelet

a) a mez?gazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendelet,

b) a mez?gazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésér?l szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történ? alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló, 2016. november 3-i 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet, és

d) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történ? kiegészítésér?l és a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2016. november 3-i 2017/40/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 

Forrás...

Last Updated on Sunday, 11 June 2017 01:10